วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กคืออะไร

What is the electric field and magnetic field.

            สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก (Electric and Magnetic Field: EMFs) จะหมายถึงเส้นสมมุติที่เขียนขึ้นเพื่อแสดงอาณาเขตและความเข้มของเส้นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างวัตถุที่มีความแตกต่างของศักย์ไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้า (เรียกว่า สนามไฟฟ้า) และที่เกิดขึ้นโดยรอบวัตถุที่มีกระแสไฟฟ้าไหล (เรียกว่า สนามแม่เหล็ก) ในกรณีกล่าวถึงทั้ง สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กพร้อมกันมักจะเรียกรวมว่า สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Field: EMF)หรือ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กสามารถเกิดขึ้นได้ 2 ลักษณะคือ
1) เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ได้แก่ สนามแม่เหล็กโลกคลื่นรังสีจากแสงอาทิตย์   คลื่นฟ้าผ่า คลื่นรังสี
แกมมาเป็นต้น


2) เกิดขึ้นจากการสร้างของมนุษย์   แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ

                                                                                           
 
- แบบจงใจ  คือสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่จงใจ                               
สร้างให้เกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะใช้
ประโยชน์โดยตรงจากคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
ที่สร้างขึ้นนี้ เช่น ให้สามารถส่งไปได้ในระยะ
ไกลๆ ด้วยการส่งสัญญาณของระบบสื่อสาร
สัญญาณเรดาร์  คลื่นโทรศัพท์  คลื่นโทรทัศน์
และ คลื่นวิทยุ และการใช้คลื่นไมโครเวฟ
ในการให้ความร้อน เป็นต้น 

- แบบไม่จงใจ  คือสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
ที่เกิดจากการใช้งานอุปกรณ์  โดยไม่ได้มี
วัตถุประสงค์หลักที่จะใช้ประโยชน์
โดยตรงจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดขึ้น
เช่น ระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า (สายส่งไฟฟ้า)
รวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น 


3. สนามแม่เหล็กไฟฟ้ายังสามารถแบ่งออกเป็น  
                 
  
          -สนามแม่เหล็กไฟฟ้าสถิตที่ไม่มีการ
เปลี่ยนตามเวลา (Static Field หรือDC Field) 
ตัวอย่างเช่น  สนามไฟฟ้าระหว่างก้อนเมฆกับ
พื้นโลก  สนามแม่เหล็กจากแม่เหล็กถาวร  
สนามแม่เหล็กโลก เป็นต้น

ส่วนอีกประเภทคือสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่มี
การเปลี่ยนตามเวลา (Dynamic Field หรือ
AC Field) ตัวอย่างเช่น สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
ที่เกิดจากระบบการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้ากระแสสลับ
(50 Hz) และ ระบบสื่อสาร เป็นต้น


   


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น